Lá có tia gai

Bình có cạnh ngầu

Màu siêu chất

 

Thiết kế bởi Padma de Fleur

# #

November 25, 2018