Chị ấy nói ‘Thu rộn ràng luôn.’

Design: Nhật

# # # #

October 4, 2018